Akademia e Aktivizmit 2024

Ky projekt ka për qëllim rritjen e njohurive të të rinjve mbi aktivizmin si koncept, mbi mënyrat dhe strategjitë që duhen ndjekur për të pasur sa më shumë impakt dhe rezultat për kauzat e ndërmarra.

Për më shumë kliko këtu

CritiXchange: Përforcimi i zërave të të rinjve për fuqizimin kulturor

Ky projekt synon të sigurojë një platformë për të rinjtë në Vlorë për të zhvilluar aftësitë e të menduarit kritik, për t'u përfshirë në debate konstruktive dhe për të nxitur shkëmbimin kulturor.

Për më shumë kliko këtu

Forumi Rinor Tematik Sarandë

Ky projekt synon të ketë një impakt lokal, gjithëpërfshirës dhe ndërveprues mes aktorëve të ndryshëm në shoqëri, duke nxjerrë në pah si përfitues të rinjtë e Bashkisë Sarandë, organet e pushtetit vendor dhe përfaqësuesit e tyre dhe Komunitetin.

Për më shumë kliko këtu

Forumi Rinor Tematik Kamëz | Edicioni II

Projekti "Në Duar të Sigurta" në edicionin II synon fuqizimin e Forumit Tematik Kamëz, duke vënë në fokus të rinjtë e forumit të konsoliduar dhe angazhimin e tyre në mbarëvajtjen e aktiviteteve dhe zbatimin e iniciativave të reja duke përfshirë të rinjtë të tjerë që duan të kontribuojnë në komunitet.

Për më shumë kliko këtu

Re-Debate VII, Kampionati Kombëtar i Debatit

Projekti “Re-Debate, Rigjallërimi i Kulturës së Debatit” vazhdon si një domosdoshmëri për të rinjtë, pasi megjithëse mjetet e komunikimit në ditët e sotme janë të shumta dhe të larmishme, sërish në Shqipëri vihet re mungesa e hapësirave për debat nga qytetarët, për qytetarët dhe problemet e tyre.

Për më shumë kliko këtu

Akademia e Aktivizmit

Ky projekt ka për qëllim rritjen e njohurive të të rinjve mbi aktivizmin si koncept, mbi mënyrat dhe strategjitë që duhen ndjekur për të pasur sa më shumë impakt dhe rezultat për kauzat e ndërmarra..

Për më shumë kliko këtu

Cyberbullying & Edukimi në Mediat Sociale

Qëllimi i këtij projekti është të eksplorojë ndethurjet midis studimeve sociale, mediave sociale, edukimit të personazheve dhe bullizmit kibernetik në mjedisin e shkollave.

Për më shumë kliko këtu

Forumi Tematik Rinor Kamëz | Edicioni I

Ky projekt synon të ketë një impakt lokal, gjithëpërfshirës dhe ndërveprues mes aktorëve të ndryshëm në shoqëri, duke nxjerrë në pah si përfitues të rinjtë e Bashkisë Kamëz, organet e pushtetit vendor dhe përfaqësuesit e tyre dhe Komunitetin.

Për më shumë kliko këtu

Re-Debate VI, Kampionati Kombëtar i Debatit

Projekti “Re-Debate, Rigjallërimi i Kulturës së Debatit” vazhdon si një domosdoshmëri për të rinjtë, pasi megjithëse mjetet e komunikimit në ditët e sotme janë të shumta dhe të larmishme, sërish në Shqipëri vihet re mungesa e hapësirave për debat nga qytetarët, për qytetarët dhe problemet e tyre.

Për më shumë kliko këtu

Rritja e Informimit të të Rinjve mbi Bashkimin Evropian dhe mundësitë që ofrohen nga financimet e BE-së

Projekti ka qëllim të rrisë kapacitetet e të rinjve dhe strukturave rinore si: këshilla rinore, grupe informale dhe organizata rinore për të përfituar efektivisht nga mundësitë e financimit të BE-së dhe përfshijen e tyre në dialogun e procesit të integrimit evropain.

Për më shumë kliko këtu

Access to Internet, an emerging Human Right in the area of digitalization

Ky projekt pilot ka në fokus aksesin e internetit si një e drejtë e njeriut në zhvillim në fushën e dixhitalizimit me mbështetjen e Fondacionit Rinor Europian, një Fondacion i krijuar posaçërisht për të rinjtë dhe organizatat rinore anëtare të Këshilit të Europës.

Për më shumë kliko këtu

Cyberbullizmi në mediat sociale

Qëllimi i këtij programi ishte të zhvillonte aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese me fëmijët, por në prezencë të mësuesve dhe disa herë edhe prindërve, me qëllim që fenomeni i cyber-bullizmit të identifikohej, kuptohej dhe parandalohej në format më efektive.

Për më shumë kliko këtu

Në duar të sigurta

Projekti “Në duar të sigurta” kërkon të adresojë mungesën e nxitjes së të rinjve për pjesëmarrje në politikbërjen lokale përmes promovimit të qytetarisë aktive të mbështetur në parimet e kulturës së debatit dhe dialogut të strukturuar.

Për më shumë kliko këtu

Re-Debate Edicioni V

Projekti “Re-Debate, Rigjallërimi i Kulturës së Debatit” vazhdon si një domosdoshmëri për të rinjtë, pasi megjithëse mjetet e komunikimit në ditët e sotme janë të shumta dhe të larmishme, sërish në Shqipëri vihet re mungesa e hapësirave për debat nga qytetarët, për qytetarët dhe problemet e tyre.

Për më shumë kliko këtu

Tirana Art Fest 7

Misioni i këtij projekti është edukimi artistik dhe kontributi në promovimin e talenteve të reja dhe performancave të ndryshme artistike. Pas suksesit dhe impaktit të lartë që pati gjashtë vitet e kaluara, Tirana Art Fest synon të ri sjell gjallërimin e jetës kulturore-artistike rinore.

Për më shumë kliko këtu

Re-Debate 5.1 - Rigjallërimi i Kulturës së Ndërveprimit dhe Aktivizmit

Projekti “Re-Debate, Rigjallërimi i Kulturës së Debatit” vazhdon si një domosdoshmëri për të rinjtë, pasi megjithëse mjetet e komunikimit në ditët e sotme janë të shumta dhe të larmishme, sërish në Shqipëri vihet re mungesa e hapësirave për debat nga qytetarët, për qytetarët dhe problemet e tyre.

Për më shumë kliko këtu

Ndërmjetësimi ndërkulturor dhe roli i Ndërmjetësit gjatë procesit të Integrimit social

Qëllimi kryesor i projektit është përgatitja e terrenit për të menaxhuar në mënyrë nivele të ndryshme flukset migruese, qofshin këto refugjatë apo emigrantë të kthyer.

Për më shumë kliko këtu

SAY – Strengthen Activism in Youth field

Projekti “Forcimi I aktivizmit në fushën e rinisë” është projekti më i ri që Organizata LIBURNETIK po zhvillon. Projekti zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me pushtetin lokal në Shqipëri.

Për më shumë kliko këtu

YOUth 4 Working Condition Rights

Qëllimi kryesor I këtij projekti është që të rrisë ndërgjegjsimin midis të rinjve të shkollave të mesme profesionale mbi kushtet e punës, binomin të drejta- detyrime, duke u fokusuar gjithashtu edhe në rëndësinë e sindikatave dhe legjislacionit shqiptar.

Për më shumë kliko këtu

Rinia, Mendimi kritik dhe Kultura e Debatit

Projekti synon promovimin e kulturës së debatit në Shqipëri për të rinjtë e grupeve Impact, ndërveprimin dhe aktivizmin rinor në nivel lokal me fokus angazhimin e tyre dhe komunitetit në përmirësimin e politikave në arsim, por edhe në sektorë të tjerë për një zhvillim më të mirë të vendit.

Për më shumë kliko këtu

Shkolla verore “English for us”

LIBURNETIK me mbështetjen e Shoqërisë Antea Cement sh.a, ka zhvilluar për të herë të parë programin “English for us” në fshatrat e komunës Thumanë.

Për më shumë kliko këtu

Shkolla verore “Computer literacy”

LIBURNETIK me mbështetjen e Shoqërisë Antea Cement sh.a, ka zhvilluar për të tretin vit programin “Computer literacy” në formën e një shkolle verore në fshatrat e komunës Thumanë.

Për më shumë kliko këtu

Re-Debate 5.0

Projekti “Re-Debate, Rigjallërimi i Kulturës së Debatit” vazhdon si një domosdoshmëri për të rinjtë, pasi megjithëse mjetet e komunikimit në ditët e sotme janë të shumta dhe të larmishme, sërish në Shqipëri vihet re mungesa e hapësirave për debat nga qytetarët, për qytetarët dhe problemet e tyre.

Për më shumë kliko këtu

RINIA, Agjent Ndryshimi – Barazia gjinore dhe vlerat e Integrimit Europian

Qëllimi i projektit është promovimi i barazisë gjinore, reduktimi i stereotipeve dhe diskriminimit gjinor në të rinjtë që punojnë me të rinj, duke përdorur metodat kreative dhe interaktive të edukimit jo formal me një qasje bashkohore dhe realizimi i një kërkimi shkencor mbi perceptimin e të rinjve mbi barazinë gjinore.

Për më shumë kliko këtu

Busulla ime

Projekti ‘Busulla Ime’ lindi dhe u realizua falë mbështetjes dhe bashkëpunimit me organizatën World Vision, u ndërtua në trajtën e një shkolle verore të cilës iu bashkangjitën tipare trajnimi duke zbatuar metodologjinë e formimit jo formal.

Për më shumë kliko këtu

Akademia e Aktivizmit

Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte rritja e njohurive të të rinjve mbi aktivizmin si koncept, mbi mënyrat dhe strategjitë që duhen ndjekur për të pasur sa më shumë impakt dhe rezultat për kauzat e ndërmarra.

Për më shumë kliko këtu

Info Tour Against Corruption

Info Tour Against Corruption e cila parashikon 36 aktivitete në nivel kombëtar me shkollat e mesme anembanë vendit, i cili do të zhvillohet nga Organizata LIBURNETIK.

Për më shumë kliko këtu

Biblioteka, Arti dhe të Rinjtë - BAR

Ky projekt vë theksin tek të rinjtë dhe mënyrën se si ata perceptojnë mjediset e bibliotekave të lagjes.

Për më shumë kliko këtu

Re-Debate 4.1

LIBURNETIK mbështetur nga OSFA është zbatues i projektit “Re – Debate 4.1”

Për më shumë kliko këtu

RIEU - Rini Europiane

Qëllimi kryesor i projektit RIUE do të jetë afrimi i mundësive që Bashkimi Europian ofron për të rinjtë, duke promovuar parimet e demokracisë, pjesëmarrjes qytetare aktive, vullnetarizmit dhe kapaciteteve të angazhimit në organizata të shoqërisë civile.

Për më shumë kliko këtu

Pasqyra e Fëmijëve

Ky program është iniciuar dhe i ka bazat pikërisht te besimi ndaj këtyre fëmijëve.

Për më shumë kliko këtu

Të mësosh kompjuterin | Edicioni II

Projekti “Të mësosh kompjuterin” ishte i ndërtuar në formën e një shkolle verore.

Për më shumë kliko këtu

Me sytë e të rinjve...

Procesi i demokratizimit në Shqipëri ...

Për më shumë kliko këtu

Bota e Tingujve

Projekti “Bota e Tingujve” kishte në qendër artin dhe ndihmesën që arti mund...

Për më shumë kliko këtu

Zëri i debatit

Ka në qendër opinionin e të rinjve mbi cështje...

Për më shumë kliko këtu

Re-Debate 4.0

LIBURNETIK mbështetur nga OSFA është zbatues i projektit “Re – Debate 4.0”

Për më shumë kliko këtu

DIASPORA 2.0 | Edicioni II

Integrimi social, bashkëzhvillimi dhe rritja e kapaciteteve të të rinjve.

Për më shumë kliko këtu

THE VOTING POWER

Gjatë viteve të fundit është vënë re një rënie e vazhdueshme e numrit të votuesve të rinj. Ky fenomen, sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, vazhdon të rritet nga shumë faktorë.

Për më shumë kliko këtu

Fight Corruption and Have Fun

Projekti “Fight Corruption and Have Fun” mund të konsiderohet si projekt-fushatë, mes organizimit dhe zbatimit të disa aktiviteteve në terren dhe një qasjeje ironike në lidhje me raportin e vlerave të një shoqërie të shëndoshë dhe korrupsionit...

Për më shumë kliko këtu

Të mësosh kompjuterin

Projekti “Të mësosh kompjuterin” ishte i ndërtuar në formën e një shkolle verore. Projekti u zbatua nga Organizata LIBURNETIK në partneritet me Organizatën PVN Albania dhe u bë i mundur falë mbështetjes së Shoqërisë Antea Cement, pjesë e TITAN Group.

Për më shumë kliko këtu

TAF - Tirana Art Fest

TAF synon gjallërimin e jetës kulturore – artistike, nxitjen, promovimin e talenteve të reja dhe inkurajimin i krijuesve të rinj të shkollave të mesme. Ky projekt ndihmon gjithashtu promovimin e diversitetit social – kulturor, edukimin dhe argëtimin...

Për më shumë kliko këtu

Dashuri përmes Ngjyrave

Programi "Dashuri përmes Ngjyrave" është një iniciativë e Organizatës LIBURNETIK në bashkëpunim me Institutin “Ramazan Kabashi”. Ky program ka për qëllim të ofrojë shërbim vullnetarë pranë Institutit për fëmijët që nuk shikojnë.

Për më shumë kliko këtu

Rikonstruktimi dhe rehabilitimi i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Librazhd

Ky projekt parashikohet të ketë një impakt të gjerë e të menjëhershëm për fëmijët dhe të rinjtë e Librazhdit, pasi konsiston në një ndërhyrje rrënjësore nga ana e infrastrukturore të kësaj qendre dhe gjithashtu për vetë faktion sepse është e vetmja qendër e qytetit dedikuar në mënyrë ekskluzive fëmijëve dhe të rinjve.

Për më shumë kliko këtu

DIASPORA 2.0

Shqipëria është një nga vendet e pakta në nivel botëror që pothuajse më shumë se një të tretën e popullsisë e ka në emigracion. Gjatë fillimit të viteve ‘90, deri, në mënyrë të pandërprerë, në mesin e viteve 2000, shumë shqiptarë kanë emigruar...

Për më shumë kliko këtu

Shqipëria Neser

La piattaforma Albania Domani – Professionisti per il co-sviluppo è un network che mette in contatto professionisti, studenti, esponenti dell’associazionismo e altri attori strategici che operano in Italia e nel paese di origine e vogliono mettere in rete le loro competenze.

Për më shumë kliko këtu