Smart working, një alternativë për të luftuar papunësinë tek të rinjve
26 Shtator, 2022

A duhet të stimulohen të rinjtë për të qenë pjesë e vendimmarrjes në politikat rinore?

Të rinjtë janë një pjesë e rëndësishme e shoqërisë dhe ata duhet të përfshihen në vendimmarrje. Përfshirja e të rinjve në vendimmarrje është thelbësore për arritjen e politikave efektive rinore.

Për të arritur politika efektive rinore, të rinjtë duhet të përfshihen në vendimmarrje.

Kjo mund të bëhet përmes sa vijon:

  • Ofrimi i një platforme për të rinjtë për të shprehur mendimet dhe idetë e tyre
  • Fuqizimi i tyre për të marrë pjesë në procesin e krijimit të politikave dhe masave që i prekin ata
  • Inkurajimi i tyre që të bëhen anëtarë aktivë të procesit të krijimit të politikave

Të rinjtë ndikohen nga politikat dhe vendimet publike, ndaj është e rëndësishme që të rinjtë të jenë pjesë e procesit të vendimmarrjes, të marrin pjesë në formulimin dhe zbatimin e politikave rinore.

Të rinjtë ndikohen nga politikat dhe vendimet publike, ndaj është e rëndësishme që të rinjtë të jenë pjesë e procesit të vendimmarrjes, të marrin pjesë në formulimin dhe zbatimin e politikave rinore.

Përfitimet e përfshirjes së të rinjve në vendimmarrje përfshijnë:

  • Një kuptim më i mirë i asaj që dëshironi që ata të bëjnë
  • Rritja e pjesëmarrjes në komunitetin tuaj
  • Përmirësimi i marrëdhënieve me palët e tjera të interesuara

Përfshirja e të rinjve në vendimmarrje është e rëndësishme sepse u jep atyre fuqi, i bën të ndihen të respektuar, u jep ndjenjën e përkatësisë, rrit besimin dhe vetëvlerësimin e tyre, rrit pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre në programet e zhvillimit të komunitetit. Mund të ndihmojë gjithashtu për të krijuar një ndjenjë komuniteti ku mund të mos ketë ende një të tillë.

Politika rinore ka të bëjë me fuqizimin e të rinjve në mënyrë që ata të marrin përgjegjësinë për jetën e tyre duke mësuar se si të marrin vendime për veten e tyre në vend që t’ua lënë gjithçka në dorë të rriturve, të cilët mund të mos kenë gjithmonë interesat më të mira në zemër ose të dinë se çfarë është më e mira për të gjitha palët e përfshira. (p.sh., prindërit).

Qëllimi kryesor i përfshirjes së të rinjve në vendimmarrje është fuqizimi i tyre. Fuqizimi është procesi i rritjes së kapacitetit të një personi për të vepruar në emër të tij dhe për të marrë vendimet e veta. Mund të arrihet përmes tre kanaleve kryesore:

  • Vetëvendosje – duke u dhënë njerëzve aftësinë për të marrë kontrollin mbi jetën e tyre, duke u mundësuar atyre njohuri, aftësi dhe burime;
  • Autonomia – duke i lejuar çdo individi ose grupi brenda shoqërisë (p.sh., familjet) një zë të barabartë në përcaktimin se si duhet të organizohet shoqëria;
  • Përfshirja sociale – duke u mundësuar grupeve të pafavorizuara brenda shoqërisë të kenë mundësi të barabarta për zhvillim ekonomik dhe avancim social

Është gjithashtu e rëndësishme të pranohet se përfshirja e të rinjve në vendimmarrje nuk duhet të kufizohet vetëm në këshillat rinore, por duhet të përfshijë të gjitha strukturat që merren me çështje kyçe që prekin të rinjtë si krijimi i punësimit, arsimi, siguria dhe përfaqësimi politik.

Përfshirja e të rinjve në vendimmarrje është e dobishme për të identifikuar nevojat, pikëpamjet dhe opinionet e tyre për një politikë të caktuar, sepse ata e jetojnë realitetin në terren.

Të rinjtë shpesh janë në gjendje më të mirë për të vlerësuar implikimet e politikave për ta, sepse ata kanë jetuar nëpër situata të ngjashme në të kaluarën. Ata gjithashtu kanë më shumë përvojë se si vendimet ndikojnë tek ata se sa gjeneratat e vjetra.

Nëse dëshironi që këshilli juaj lokal ose grupi i komunitetit të hartojë një Deklaratë për Politikat Rinore, është e rëndësishme që të përfshini të rinj në ekipin tuaj të konsultimit, të cilët mund të përfaqësojnë këndvështrimin e tyre për atë që do të thotë për ta personalisht, ku jetojnë dhe çfarë ka më shumë rëndësi kur merren parasysh këto çështjet.

Megjithatë, përfshirja e të rinjve në procesin e politikëbërjes dhe zbatimit ka disa sfida si barrierat e komunikimit ndërmjet politikëbërësve dhe të rinjve.

Të rinjve u mungojnë aftësitë për të komunikuar me politikëbërësit (Gower & Haythornthwaite, 2010). Ata nuk janë gjithmonë të sigurt për të shprehur idetë e tyre për shkak të vetëvlerësimit të ulët ose mungesës së besimit në komunikimin me të tjerët (Tucker et al., 2013). Arsyeja kryesore për këtë është se ata mund të mos besojnë se idetë e tyre do të merren seriozisht nga një i rritur ose politikan që kanë më shumë përvojë se ata. Përveç kësaj, kur vjen koha që vendimmarrësi(ët) në tavolinë përballë tij/saj, ai/ajo mund të ndihet i mbingarkuar nga të gjitha këto opinione të ndryshme që vijnë nga burime të ndryshme, kështu që ai/ajo mund t’i largojë ato nga shqyrtimi fare pa dëgjuar me të vërtetë atë që çdo person ka thënë përpara se të marrë një vendim bazuar vetëm në mendimin e tij ose të saj vetëm në vend të kësaj.”

Të rinjtë gjithashtu duhet të ndihen të vlerësuar në mënyrë që të marrin pjesë në mënyrë efektive në jetën publike; kjo mund të arrihet përmes strategjive efektive të komunikimit që inkurajojnë pjesëmarrjen nga të gjitha shtresat e shoqërisë.

Është gjithashtu e rëndësishme të pranohet se përfshirja e të rinjve në vendimmarrje nuk duhet të kufizohet vetëm në këshillat rinore, por duhet të përfshijë të gjitha strukturat që merren me çështjet kyçe që prekin të rinjtë, si siguria arsimore e krijimit të punësimit dhe siguria e përfaqësimit politik.