Ftesë për Ofertë: Ofrim Ushqimi për nevojat e projektit “Në Duar të Sigurta”, Kamëz
17 Nëntor, 2023

ADRESIMI I DHUNËS SEKSUALE TEK ADOLESHENTËT NË SHQIPËRI – DOKUMENT POLITIKASH

Ky Dokument Politikash u realizua në kuadër të nismës “Youth Sexual Violence Awareness” pjesë e projektit Akademia e Aktivizmit që zbatohet nga Organizata LIBURNETIK në bashkëpunim me Friedrich-Ebert-Stiftung në Shqipëri dhe Kongresin Rinor Kombëtar dhe mbështetjen e Antea Cement.

Përgatitën dokumentin: Maend KULLAJ, Iris SHEHAJ.

Publikimet e Organizatës LIBURNETIK nuk mund të përdoren për arsye komerciale pa miratim me shkrim nga Organizata.

Opinionet e shprehura në këtë raport nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Organizatës LIBURNETIK. Analizat e prezantuara në këtë publikim reflektojnë vetëm opinionet dhe vlerësimet e autorëve dhe nuk përbëjnë në asnjë mënyrë një vlerësim përfundimtar mbi çështjet e trajtuara.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara për subjektin botues. Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet pa miratim dhe pa citimin e tij.

Imazhet: Canva
Mars 2024 © LIBURNETIK Organisation