rinia-agjent-ndryshimi

RINIA, Agjent Ndryshimi - Barazia gjinore dhe vlerat e Integrimit Europian

 

Rreth projektit

Organizata LIBURNETIK me mbështetjen e AMSHC, në kuadër të programit ‘Rinia – Investim dhe garanci për të ardhmen evropiane të vendit’, ka zhvilluar projektin e saj më të ri, RINIA, Agjent Ndryshimi – Barazia gjinore dhe vlerat e Integrimit Europian.

Qëllimi i projektit është promovimi i barazisë gjinore, reduktimi i stereotipeve dhe diskriminimit gjinor në të rinjtë që punojnë me të rinj, duke përdorur metodat kreative dhe interaktive të edukimit jo formal me një qasje bashkohore dhe realizimi i një kërkimi shkencor mbi perceptimin e të rinjve mbi barazinë gjinore.

Objektivat kryesore të projektit:

 1. Rritja e kapaciteteve të të rinjve që punojnë me të rinj mbi barazinë gjinore, reduktimin e stereotipeve dhe diskriminimit;
 2. Promovimi i barazisë gjinore dhe nxitja e të rinjve të përfshirë në projekt për të ndërmarrë nisma konkrete mbi të drejtat e njeriut, barazinë gjinore, reduktimin e stereotipeve, fushata kundër diskriminimit;
 3. Rritja e njohurive dhe aftësive të të rinjve për të praktikuar mjete të reja kreative në luftën kundër stereotipeve gjinore dhe diskriminimit;
 4. Njohja dhe përdorimi i metodës së “Forum Theatre” për të nxitur pjesëmarrjen aktive të të rinjve në shoqëri, dhe veçanërisht për fuqizimin e të rinjve për të marrë një rol aktiv në komunitetet e tyre në luftën kundër diskriminimit;
 5. Realizimi i një studimi shkencor me target grup të rinjtë e 3 qyteteve të Shqipërisë mbi perceptimin që të rinjtë kanë mbi barazinë gjinore

Aktivitetet e projektit

 • Trajnim – 1 trajnim 3 ditor në secilin nga qytetet e parashikuara;
 • Kërkim shkencor
 • 6 Fokus grupe (2 në çdo qytet)
 • Anketime
 • Fushatë on-line mbi rëndësinë e orientimit të të rinjve dhe rritjes së kapaciteteve
 • Web site për rritje kapacitetesh të të rinjve

Ky projekt iu drejtua rreth 100 të rinjve të moshave 15-18 vjeç të cilët ishin edhe përfitues-it direkt të tij që u përfshin në trajnime.

Implementon

Organizata LIBURNETIK

Mbështetur

AMSHC