RAPORT MBI ZBATUESHMERINE E TE DREJTAVE NE PUNE
22 Prill, 2022
Ftesë për Ofertë: Grafikë dhe Editues Videosh
7 Korrik, 2022

FTESË PËR OFERTË – Shërbime dhe mallra

Emri i subjektit kontraktues: LIBURNETIK Organisation

Adresa: Rr. Siri Kodra, Tiranë, Shqipëri

Email: info@liburnetik.org

 

Dita e shpalljes:     09/05/2022

Afati për dorëzimin e ofertave:     10/06/2022

 

Organizata: “LIBURNETIK”, po zbaton projektin “Re-Debate, Kampionati Kombëtar i Debatit” në kuadër të Tirana European Youth Capital. Për zbatimin e projektit Organizata LIBURNETIK ka nevojë për shërbimet dhe produktet si vijon:

 1. Administrator i Mediave Sociale
 2. Web Master
 3. Trajnime në Shkolla dhe për Gjykatësit
 4. T-shirt (Sasia: 200)
 5. Kupa (Sasia: 4)
 6. Certifikata (Sasia: 450)

Vlera limit për këtë tender është 1 222.500.

Shërbimet dhe produktet e mësipërme kërkojnë të jenë të cilësisë dhe standardit të lartë për të përmbushur nevojat tona.

Individët ose kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë aplikimin e tyre në përputhje me kushtet e përgjithshme dhe specifikimet teknike nën të cilat do të zhvillohet ky prokurim.

 

Specifikimet teknike

 1. Administrator i Mediave Sociale:

Administratori i mediave sociale pritet të menaxhojë dhe të promovojë prezencën tonë në platformat e mediave sociale të specifikuara. Detyrat mund të përfshijnë postimin e përmbajtjes, përgjigjen ndaj komenteve dhe mesazheve, zhvillimin e strategjisë së mediave sociale, dhe raportimin e performancës së mediave sociale.

 1. Web Master:

Ky shërbim do të ofrojë mirëmbajtjen dhe përditësimet e faqes tonë të internetit. Detyrat mund të përfshijnë shtimin e përmbajtjes të re, zgjidhjen e çdo problemi teknik, dhe sigurimin e sigurisë së faqes.

 1. Trajnime në Shkolla dhe për Gjykatësit:

Trajnimet do të zhvillohen bazuar në metodologjinë e përgatitur të projektit.

 1. T-shirt – 200 copë

T-shirtet duhet të jenë të lënda cilësore, të përshtatshme për përdorim të gjatë, dhe të disponueshme në madhësi të ndryshme.

 1. Kupa – 4 copë:

Kupat duhet të jenë  lënda cilësore, rezistente ndaj faktorëve të jashtëm si dielli apo shiu.

 1. Certifikata – 450 copë:

Certifikatat duhet të jenë të cilësisë së lartë në formatin A4 dhe për të të ofrohet dhe shërbimi I dizajnit sipas udhëzuesit të komunikimit të projektit dhe donatorit.

 

Kushtet e përgjithshme:

– Ofertuesit duhet të kenë përvojë të mëparshme në ofrimin e shërbimeve ose produkteve të përmendura.

– Dorëzimi i ofertave duhet të kryhet në adresën e zyrës së organizatës ose me e-mail në adresën info@liburnetik.org, brenda datës 10 Qershor 2022.

Ofertuesit duhet të paraqesin një ofertë të detajuar për secilën prej shërbimeve dhe produkteve të përmendura, duke përfshirë çmimin për secilën prej tyre. Oferta duhet të jetë në përputhje me specifikimet teknike të përcaktuara më lartë.