Pyetësor mbi njohjen dhe përfshirjen e të rinjve në Procesin e Integrimit Europian (3380 × 1240 px)

Cyber-Bullizmi në Media Sociale

 

Rreth projektit

Projekti ka qëllim të rrisë kapacitetet e të rinjve dhe strukturave rinore si: këshilla rinore, grupe informale dhe organizata rinore për të përfituar efektivisht nga mundësitë e financimit të BE-së dhe përfshijen e tyre në dialogun e procesit të integrimit evropain.

Projekti ka qëllim dy objektiva kryesore:
– Rritjen e njohurive dhe kapaciteteve të të rinjve/grupeve rinore mbi programet e BE për të mundësuar përfitimet e mundësive, rrjetëzimit dhe partneritetit të financimit të BE
– Inkurajimin e përfshirjes së të rinjve dhe organizatave rinore në procesin e Integrimit në BE.

Implementuar
Europartners në partenritet me Organizatën LIBURNETIK

Mbështetur
KRK, Tirana European Youth Capital 2022