Mundësitë për praktika pune: Programi Kombëtar i Praktikave të Punës.

Programi është një mundësi për të gjithë të rinjtë nga 21 deri në 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”.

Institucionet ku mund të zhvillohen praktikat e punës:

 • LIBURNETIK
 • Instituti i Edukimit, Trashëgimisë dhe Turizmit
 • Qendra Promus
 • Future Home
 • Qendra WIT Albania (Gratë në Teknologji)
 • Union Bank
 • Information Netëork and Active Citizenship
 • Organizata Shqiptare e Sommelierise
 • Qendra Cato
 • Qendra “Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim” (SCiDEV)
 • Kreston Albania
 • Epoka e Re
 • Nisma per Ndryshim Shoqeror ARSIS
 • AP-Austria Preamix
 • AIEx
 • Junior Achievement of Albania
 • Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza
 • Pendl & Dr.Pisëanger People shpk
 • Ministri i Shtetit dhe Kryenegociator
 • Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave
 • Komisioni i Prokurimit Publik
 • Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
 • Ministër i Shtetit për Standardet e Shërbimeve
 • BALKAN TRANS
 • Pertej Barrierave
 • KLIK EKSPO GROUP & TIRANA INTERNATIONAL FAIR
 • Deloitte Albania
 • Ernst&Young
 • Maccaferri
 • Colacem
 • SiMac
 • Autoriteti Konkurrencës
 • “Studio : “AVE Consulting”
 • DOKO shpk
 • Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët
 • Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri, Diha
 • Eurolab Internacional Grup
 • Kosmonte Foods Tirana
 • Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

 

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE (AKPA)

AKPA është një shërbim publik, person juridik, buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për punësimin dhe zhvillimin e aftësive (në vijim ministri), me seli në Tiranë. AKPA-ja është tërësia e institucioneve administrative dhe ofruese të shërbimeve të punësimit, të vetëpunësimit dhe të arsimit e formimit profesional, pjesë integrale e sistemit të ministrisë përgjegjëse për punësimin dhe zhvillimin e aftësive. Ai funksionon nëpërmjet Zyrave Rajonale dhe Vendore të Punësimit, Drejtorive Rajonale të Formimit Profesional Publik si edhe Shkollave të Arsimit Profesional Publik.

AKPA ka përgjegjësi:

 1. a) të garantojë nivelin e cilësisë së shërbimeve të ofruara për punësimin, vetëpunësimin dhe arsimin e formimin profesional, nëpërmjet monitorimit dhe vlerësimit;
  b) të organizojë punën për administrimin dhe zbatimin e programeve aktive e pasive të tregut të punës;
  c) të organizojë punën për administrimin e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional (AFP), sipas legjislacionit në fuqi për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë;
  ҫ) të organizojë punën për menaxhimin, ndjekjen dhe kontrollin e drejtorive rajonale, të zyrave vendore dhe të ofruesve publikë të arsimit e formimit profesional;
  d) të sigurojë se funksionet e lidhura me planifikimin, zbatimin, kontabilitetin dhe raportimin financiar për drejtoritë rajonale, zyrat vendore dhe ofruesit publikë të arsimit dhe formimit profesional, kryhen në përputhje me legjislacionin në fuqi.

 

Shërbimet që mund të gjejmë në AKPA:

 1. Regjistrohu si Punëkërkues
 2. Regjistrohu si Punëdhënës
 3. Kurs Profesional
 4. Vendet e lira të punës
 5. Menaxho Cv-në time
 6. Pagesa e Papunësisë
 7. Lejet e Punës
 8. Fondi Social
 9. Programet e Nxitjes së Punësimit
 10. Deklarimi i Kursantëve
 11. Deklarimi i Vullnetarëve
 12. Shpall Vende të Lira Pune
 13. Vetëpunësim

Kontakti Zyrat e Punës në të gjithë Shqipërinë:

Tel: +35544528363

Email: kontakt@akpa.gov.al

Hënë- Enjte: 08:00-16:30 / Premte: 08:00-14:00