Edicioni V

Cyber-Bullizmi në Media Sociale

 

Rreth projektit

Ky projekt synon të sigurojë një platformë për të rinjtë në Vlorë për të zhvilluar aftësitë e të menduarit kritik, për t’u përfshirë në debate konstruktive dhe për të nxitur shkëmbimin kulturor. Duke shfrytëzuar burimet e Këndit Amerikan të Vlorës dhe duke u fokusuar në fusha të tilla si demokracia, të drejtat e njeriut, qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit, mjedisi dhe klima, STEM, shkrimi dhe monitorimi dhe vlerësimi i programeve dhe gjuha angleze, ne mund të fuqizojmë të rinjtë dhe të kontribuojmë për rritjen e tyre personale dhe profesionale.

Objektivat:

• Rritja e të menduarit kritik dhe aftësitë e komunikimit tek të rinjtë.
• Të nxisë shkëmbimin dhe mirëkuptimin kulturor.
• Të forcohet partneriteti ndërmjet OJQ-së sonë rinore dhe Ambasadës së SHBA-së.
• Angazhimi i të rinjve në aktivitete kuptimplote në përputhje me qëllimet e Qeverisë së SHBA.

Audienca e synuar:

Projekti do të synojë kryesisht të rinjtë e moshës 15-25 vjeç në Vlorë dhe zonat përreth. Ne synojmë të angazhojmë të rinj me prejardhje të ndryshme, duke përfshirë studentë, të rinj jashtë shkollës dhe profesionistë të rinj, duke siguruar gjithëpërfshirje dhe mundësi të barabarta për pjesëmarrje.

Rezultatet e pritura:

• Rritja e pjesëmarrjes në aktivitetet dhe debatet e të menduarit kritik mes të rinjve.
• Përmirësimi i aftësive të të folurit publik dhe lidershipit mes pjesëmarrësve.
• Rritja e ndërgjegjësimit dhe mirëkuptimit kulturor.
• Rritja e bashkëpunimit ndërmjet organizatave rinore lokale dhe anëtarëve të komunitetit.

Implementuar
Organizata LIBURNETIK

Mbështetur

Ambasada Amerikane