“Access to Internet – an emerging Human Right in the area of digitalization”, projekti më i ri i LIBURNETIK
22 Gusht, 2022
Ftesë për Ofertë: Ekspert për Ofrim Trajnimi 4 Ditor
3 Tetor, 2022

Ftesë për Ofertë: Refreshment FingerFood dhe Drekë

FTESË PËR OFERTË 

Emri i subjektit kontraktues: LIBURNETIK Organisation

Adresa: Rr. Siri Kodra, Tiranë, Shqipëri

Email: info@liburnetik.org

Dita e shpalljes:     01/09/2022

Afati për dorëzimin e ofertave:     09/09/2022

 

Organizata: “LIBURNETIK”, po zbaton projektin “Në Duar të Sigurta” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe për këtë kërkohet një shërbim ushqimi për gjatë zbatimit të projektit.

Individët e interesuar duhet të dorëzojnë aplimin e tyre në përputhje me kushtet e përgjithshme dhe specifikimet teknike deri më date 09/09/2022, në adresën e email-it: info@liburnetik.org

Specifikimet teknike:

LIBURNETIK do të zhvillojë procedurën e prokurimit për shërbimet dhe produktet sipas cilësimeve në tabelën e mëposhtme:

 

Zëri në objekt
Refreshment: FingerFood Dreka 130 persona
Refreshment: FingerFood Dreka 20 Persona
Refreshment: FingerFood 100 Persona

 

Përshkrim i detajuar i specifikimeve teknike:

 

Ofrimi i shërbimit për 250 vakte të përshtatshme për drekë e cila duhet të jetë e llojit “finger food”.

 

Ofrimi i këtij shërbimi kërkohet për 250 vakte sipas zerave në objekt në ditë të ndryshme.

Kushtet e pëgjithshme:

 

  • Subjekti duhet të jetë i llojit restorant ose subjekt i ngjashëm.
  • Subjekti duhet të ketë mundësi të transportit të ushqimit në ditët e kërkuara
  • Dorëzimi i ofertave duhet të kryhet nëpërmjet email-it në adresën: info@liburnetik.org brenda datës 09/09/2022

Vini re: Ofertat dorazi nuk pranohen dhe nuk do shqyrtohen nga komisioni i vlerësimit të ofertave

Ofertuesit duhet të nisin ofertën e tyre përmes e-mail ku vetëm subjekti fitues do të kontaktohet.

Kujdes: Oferta duhet të përmbajë në vlerën totale dhe llogaritjen e TVSG

SHKARKO MODELIN E OFERTËS