Akademia e Aktivizmit 2024

Akademia e Aktivizmit

Rreth projektit

Qëllimi dhe objektivat

Ky projekt ka për qëllim rritjen e njohurive të të rinjve mbi aktivizmin si koncept, mbi mënyrat dhe strategjitë që duhen ndjekur për të pasur sa më shumë impakt dhe rezultat për kauzat e ndërmarra. Programi i këtij cikli trajnimesh vendos në plan të parë ndërgjegjësimin mbi rolin e Aktivizmit Rinor. Ky program do të trajtojë gjithashtu rëndësinë e organizimit për të arritur një rezultat efikas në avancimin e kauzave të ndryshme për shoqërinë tonë.

Objektivat:

  • Ngritja e vetëdijes së të rinjve për rolin e tyre në komunitet;
  • Të rinjtë si agjentë ndryshimi;
  • Përfshirja e 60 të rinjve në nivel kombëtar.

Fokusi i zhvillimit të trajnimit do të jenë temat e mëposhtme:

  1. Demokracia
  2. Barazia Gjinore
  3. Mjedisi
  4. Pabarazia
  5. E drejta e konsumatorit
  6. Arsimi

Projekti në thelb do të zhvillohet nga ekspertë të njohur e të përgatitur të cilët do të përdorin prezantime, metodat e edukimit jo-formal, diskutime dhe punë në grupe duke inkurajuar ndërmarrjen e iniciativave konkrete.

Kjo thirrje u drejtohet të gjithë të rinjve të moshës 18 – 27 vjeç.

Implementon

Organizata LIBURNETIK

Partner

FES

TiranaEYC2022

Donatorë

Antea Cement