#RIEU


Rini Europiane

Qëllimi kryesor i projektit RIUE do të jetë afrimi i mundësive që Bashkimi Europian ofron për të rinjtë, duke promovuar parimet e demokracisë, pjesëmarrjes qytetare aktive, vullnetarizmit dhe kapaciteteve të angazhimit në organizata të shoqërisë civile. Kjo do të arrihet, pas një analize më të detajuar të nevojave, nëpërmjet trajnimeve dhe fuqizimit të kapacitetit të të rinjëve,në të gjitha Bashkitë e përzgjdhura për të zhvilluar aktivitetet e projektit.

 • Sesione trajnimesh në Bashkitë e Përzgjedhura
 • Anketime për grupet rinore
 • Sensibilizim rreth tematikave të vullnetarizmit dhe angazhimit rinor
 • Publikim i një manuali të thjeshtë rreth mundësive të ofruara në kuadër të vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive
 • Përfituesit direkt do të jenë të rinjtë që do përfshihen në trajnime e që punojnë me të rinj, me një parashim për 25 të rinj për secilën bashki, në një total prej parashikohet të jenë rreth 75.
 • Nga ky projekt do të përfitojnë në mënyrë indirekte edhe vetë qytetarët e këtyre qyteteve, ku pritet të fillojë një qasje e re ndaj konceptit të vullnetarizmit nga ana e të rinjve, dhe një efekt shumëzues për të rinjtë e pranishëm në qytet, falë përfitimit të aftësive të reja nga të rinjtë e trajnuar.
 • Anketimi i 1000 të rinjve mbi perceptimin e vullnetarizmit dhe dobinë e angazhimit qytetar.
 • Publikim i një manuali operativ rreth mundësive të angazhimit të të rinjëve në fushën e vullnetarizmit dhe mobilitetit, me fokus të veçantë BE-në.
 • Bashkia Cërrik
 • Bashkia Peqin
 • Bashkia Vau i Dejës

#Manuali praktik për Vullnetarizmin dhe mobilitetin rinor

volunteerbanner

#RIEU


Rini Europiane

Qëllimi kryesor i projektit RIUE do të jetë afrimi i mundësive që Bashkimi Europian ofron për të rinjtë, duke promovuar parimet e demokracisë, pjesëmarrjes qytetare aktive, vullnetarizmit dhe kapaciteteve të angazhimit në organizata të shoqërisë civile. Kjo do të arrihet, pas një analize më të detajuar të nevojave, nëpërmjet trajnimeve dhe fuqizimit të kapacitetit të të rinjëve,në të gjitha Bashkitë e përzgjdhura për të zhvilluar aktivitetet e projektit.

#You want to know more?

Mëso më shumë rreth Bashkimit Europian!

Zbatuar nga
Mbështetur nga