Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

Siguron zbatimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e njohur edhe si Gjykata e Strasburgut, qyteti në […]

Këshilli i Evropës

Organizata më e vjetër pan-evropiane E themeluar në vitin 1949 nga dhjetë shtete, duke përfshirë Italinë, Këshilli i Evropës (nuk duhet të ngatërrohet me Këshillin Evropian, […]

Rrënjët e Bashkimit Evropian

Nga periudha e pasluftës deri në Traktatin e Lisbonës Rrënjët e Bashkimit Evropian datojnë në fund të Luftës së Dytë Botërore. Qëllimi i etërve themelues është […]

Gjykata e Auditorëve

Kontrollon dhe verifikon menaxhimin financiar të BE-së dhe institucioneve të saj Themeluar në vitin 1975, Gjykata e Auditorëve nisi punë e saj dy vjet më vonë […]

Avokati i Popullit Europian

Mbron qytetarët kundër institucioneve të Komunitetit Avokati i Popullit Evropian është krijuar në vitin 1992 nga Traktati i Mastrihtit, i cili pa nevojën e krijimin e […]

Mbikëqyrësi Europian për Mbrojtjen e të Dhënave

Mbikëqyr respektimin e privatësisë nga institucionet dhe organet e BE-së Ashtu si garantuesit kombëtarë, Mbikëqyrësi Europian i Mbrojtjes së të Dhënave, MEMD, është një autoritet i […]

Komiteti Evropian i Rajoneve

Asambleja që forcon bashkëpunimin midis rajoneve të vendeve anëtare të BE Komiteti Europian i Rajoneve (KER) është krijuar në vitin 1994, dy vite mbas Traktatit të […]

Komiteti Evropian Ekonomik dhe Social

Ofron këshilla të kualifikuara për institucionet kryesore të BE-së: Komisionin, Këshillin dhe Parlamentin Komiteti Ekonomik dhe Social (KES) është një organ këshillimor me qendër në Bruksel, […]

Banka Qendrore Evropiane

Ajo zbaton politikën monetare në vendet e BE që kanë hyrë në monedhën ‘euro’ Banka Qendrore Evropiane (BQE) është institucioni përgjegjës për zbatimin e politikës monetare […]

Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian

Siguron përputhjen me ligjin e Komunitetit në Bashkimin Evropian Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka për detyrë të sigurojë respektimin e ligjit të Komunitetit brenda BE, duke […]

Komisioni Evropian

Ai ka fuqinë e iniciativës legjislative dhe mbikëqyr zbatimin e legjislacionit të Komunitetit Komisioni Evropian ka fuqinë e nismës legjislative dhe atë të mbikëqyrjes së zbatimit […]

Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian

Organi kryesor vendimmarrës i BE-së Këshilli i Ministrave i BE-së, përkatësisht takimet e Ministrave të Shteteve Anëtare, është organi kryesor vendim-marrës të BE-së. Këshilli është përgjegjës […]

Parlamenti Evropian

Asambleja më e madhe e zgjedhur në mënyrë demokratike në botë Me 751 anëtarët e saj që përfaqësojnë 500 milionë qytetarë të BE-së, Parlamenti Evropian është […]

Këshilli Evropian

Institucioni më të ri, por më me influencë i komunitetit Këshilli i Evropës është institucioni më i ri, por më me influencë i BE-së, i takon […]